ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ «МЕДЕКС», в особі генерального директора Цюрко Б.О., в подальшому «Виконавець-1» та/або Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИСТАР», в особі генерального директора Цюрко Б.О., в подальшому «Виконавець-2», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги, в подальшому «Замовник», «Пацієнт» та/або «Законний представник Пацієнта», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

1. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. У цьому Публічному договорі (оферті) про надання медичних послуг терміни, поняття та визначення вживаються у наступних значеннях:

Замовник – фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, оформила замовлення в Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Виконавця-2 або оформила замовлення на відповідне обстеження у телефонному режимі, або на сайті https://mrt-m24.com/ від власного імені чи від імені Пацієнта. У випадку оформлення замовлення на відповідне обстеження від імені Пацієнта підтверджує та гарантує, що діє в інтересах Пацієнта й отримала на це добровільну згоду від Пацієнта.

Пацієнт – фізична особа (громадянин(ка) України, громадянин(ка), підданий(а) іншої держави, особа без громадянства), якій безпосередньо надаються послуги Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 відповідно до укладеного Договору.

Законний представник Пацієнта – особа, яка виступає в усіх установах, у т. ч. судових, на захист особистих та майнових прав і законних інтересів малолітніх та/або неповнолітніх Пацієнтів, недієздатних, обмежено дієздатних Пацієнтів або дієздатних Пацієнтів, але таких, що через свій фізичний стан (старість, хвороба) не можуть особисто здійснювати свої права й виконувати свої обов’язки. Законним представником Пацієнта можуть бути: батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники даної особи або представники тих установ і організацій, під опікою чи опікуванням яких вона перебуває.

Анкета Пацієнта – анкета, що надається Замовнику, Пацієнту та/або Законному представнику Пацієнта після укладення Договору та містить інформацію щодо обраної медичної послуги, перелік послуг та ідентифікаційні дані Пацієнта, який має отримати послуги за цим Договором.

Виконавець-1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ «МЕДЕКС», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 13, літера «А», ліцензія Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики на підставі Наказу «Про ліцензування медичної практики» № 1029 від 28.11.2013 р., ідентифікаційний код юридичної особи: 35249881.

Виконавець-2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИСТАР», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 17/1, ліцензія Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики на підставі Наказу «Про ліцензування медичної практики» № 1296 від 01.12.2016 р., ліцензія Державної інспекції ядерного регулювання України № ОВ 011243 від 19.07.2019 року, ідентифікаційний код юридичної особи: 40079249.

Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 та включає в себе зокрема, але не виключно проведення діагностичного дослідження методом Комп’ютерної томографії та/або Рентгенографії та/або Магнітно-резонансної томографії та надання Пацієнту результату проведеного дослідження. Перелік послуг, що надаються Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 розміщений на сайті https://mrt-m24.com/, у доступному для ознайомлення місці у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

Діагностичний центр Виконавця-1 та/або Виконавця-2 – структурний підрозділ Виконавця-1 та/або Виконавця-2, створений відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики, адреси яких зазначені на Сайті https://mrt-m24.com/.

Вебсайт (Сайт) – веб-сторінка в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою https://mrt-m24.com/ та яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів, Замовників та/або Законних представників Пацієнта про Виконавця-1 та/або Виконавця-2 та Послуги, що ними надаються.

Прейскурант – діючий перелік медичних послуг Виконавця-1 та/або Виконавця-2 з цінами, що знаходиться в доступному для ознайомлення місці в Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2, або інформацію про який можна дізнатись за телефоном.

Сторони Договору – Пацієнт/Замовник/Представник Пацієнта та Виконавець-1 та/або Виконавець-2.

Згода Пацієнта на обробку персональних даних – згода Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта на обробку його/їх персональних даних..

Інформована добровільна згода Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення – згода Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, що оформлюється у письмовому вигляді, у встановленій законодавством України формі та/або окремої затвердженої Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 форми.

Діагностика – це медична послуга, яка включає, у тому числі, але не виключно обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

Правила – Правила внутрішнього розпорядку для Пацієнтів, супроводжуючих осіб та відвідувачів у Діагностичному центрі ТОВ «ДЦ «МЕДЕКС» та/або Діагностичного центру ТОВ «МЕДИСТАР», затверджені Виконавцем-1 та/або Виконавцем – 2 та обов’язкові до виконання Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта, з якими Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта зобов’язаний ознайомитися до укладення Договору.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як, збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта та може бути використана Виконавцем-1 та/або Виконавцем – 2 з метою їх ідентифікації.

Акцепт – повне, беззастережне та безумовне прийняття умов даного Договору Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта. Даний Договір вважається укладеним у момент вчинення підтверджуючих дій.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про добровільну згоду Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта неухильно дотримуватись положень даного Договору та додатків до нього. Такими діями можуть вважатися: замовлення Послуг,, початок фактичного отримання Послуг, оплата Послуг, інші дії встановлені законом.

Публічний договір (оферта) про надання медичних послуг (надалі – «Договір») – правочин, який визначає умови і правила надання Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 Пацієнта, Замовнику та/або Законному представнику Пацієнта Послуг та укладається на невизначений строк.

Акційні пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 для Пацієнтів, Замовників та/або Законних представників Пацієнта, перелік та умови отримання яких визначені Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 та розміщені на Сайті https://mrt-m24.com/ та/або повідомлені Пацієнту, Замовнику та/або Законному представнику Пацієнта в телефонному режимі, засобами електронної пошти тощо. Пропозиціями зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.

Партнери Виконавця-1 та/або Виконавця-2 – юридичні особи, фізичні особи – підприємці контрагенти, з якими Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 були укладені договори про надання послуг, інформаційно-рекламних послуг, виконання робіт та інші, в об’ємі необхідному для ідентифікації Пацієнта, виконання та опрацювання замовлень Пацієнта, обслуговування Пацієнта, організації, проведення дослідження, отримання результатів досліджень (в тому числі з метою належного здійснення розрахунків за товари/послуги, забезпечення отримання Пацієнтами фінансових послуг тощо).

1.2. У цьому Договорі можуть бути використані терміни, визначення та поняття, не визначені в п.1.1. Договору. У такому випадку тлумачення такого терміну, визначення та поняття проводиться відповідно до тексту цього Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Публічний договір про надання медичних послуг має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України, до якого застосовуються положення ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта не можуть запропонувати свої умови або пропозиції до даного Договору.

2.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір укладається прийняттям пропозиції (акцепт) Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта, шляхом вчинення підтверджуючих дій.

2.3. Акцепт пропозиції означає, що Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта погоджується з усіма положеннями цієї пропозиції, що є рівноцінним підписанню Договору.

2.4. Виконавець-1 та Виконавець-2 підтверджують, що мають всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантують, що мають право на надання Послуг.

2.5. Цей Договір визначає порядок та умови надання Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 Послуг.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язуються надавати Послуги за цінами Прейскуранту, а Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта у свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов цього Договору.

3.2. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 гарантує, що всі відомості про Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта, що містять лікарську та/або конфіденційну інформацію, будуть використовуватися відповідно до принципів збереження таємниці та відповідно до вимог законодавчих органів України та міжнародного законодавства.

3.3. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта підтверджує, що ознайомлений та погоджується з Прейскурантом Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

3.4. Умови цього Договору являються однаковими для всіх Пацієнтів, Замовників та/або Законних представників Пацієнта.

3.5. Медичні послуги надаються за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2, вказаних в п.15 та п.16 цього Договору та за умови надання Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, а також інших згод та документів у письмовій формі, які підписуються Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта перед початком надання медичної послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 зобов’язується:

4.1.1. Надавати Пацієнту медичні послуги в порядку та на умовах, що визначаються цим Договором, а також забезпечувати належну якість Послуг, що надаються.

4.1.2. Забезпечити необхідний сервіс та інформаційну-консультативну підтримку у межах запропонованого спектру досліджень.

4.1.3. Зберігати лікарську таємницю.

4.1.4. Не розголошувати відомостей, отриманих від Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта за цим Договором, або у зв’язку з ним третім особам, окрім осіб, відносно яких проводилося дослідження.

4.1.5. Повідомити негайно Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта про неможливість надання Послуги з будь-якої причини шляхом усного повідомлення, повідомлення на електронну пошту та/або за номером телефону, зазначених в анкеті Пацієнта.

4.1.6. Для надання медичних послуг застосовувати тільки ті методи діагностики, лікарські засоби, вироби медичного призначення та дезінфекційні засоби, що не заборонені до застосування Міністерством охорони здоров’я України.

4.1.7. Дотримуватися правил медичної етики і деонтології у взаєминах із Пацієнтом.

4.2. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 має право:

4.2.1. Обробляти персональні дані Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта під час укладання та виконання даного Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.2.2. Вимагати від Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта неухильного дотримання цього Договору.

4.2.3. Вимагати від Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта своєчасну оплату наданих Послуг.

4.2.4. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

4.2.5. Отримувати від Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта необхідну медичну інформацію в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

4.2.6. На свій розсуд змінювати Прейскурант Послуг, що є офіційним документом Виконавця-1 та/або Виконавця-2 та містить повний перелік Послуг, надання яких можливе у межах цього Договору, шляхом розміщення нового Прейскуранту.

4.2.7. В односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта вносити зміни в текст цього Договору.

4.2.8. Відмовити Пацієнту, Замовнику та/або Законному представнику Пацієнта в наданні Послуг до їх початку зокрема, але не виключно, у випадках:

а) несплати Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта послуг Виконавця-1 та/або Виконавця-2;

б) наявності у Пацієнта медичних протипоказань до надання такої Послуги;

в) недотримання Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта Правил внутрішнього розпорядку для Пацієнтів, супроводжуючих осіб та відвідувачів на території та у приміщеннях Виконавця-1 та/або Виконавця-2;

г) агресивних дій Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта, спрямованих на працівників Виконавця-1 та/або Виконавця-2 та/або інших осіб, які перебувають у приміщеннях та/або на території Виконавця-1 та/або Виконавця-2;

д) відмови Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта надати у письмовому вигляді Інформовану добровільну згоду Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, а також надати інші необхідні згоди для надання Послуг;

е) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню Послуг;

є) у разі, якщо Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта наполягає на застосуванні методів діагностики, що не дозволені до застосування на території України;

ж) оголошення уповноваженими органами державної влади епідемії та/або карантину на території адміністративно-територіальної одиниці в межах якої знаходиться Діагностичний центр Виконавця-1 та/або Діагностичний центр Виконавця-2;

з) в разі невиконання рекомендацій Виконавця-1 та/або Виконавця-2 щодо підготовки до проведення діагностичного дослідження;

и) в разі запізнення прибуття Пацієнта на призначений час прибуття для надання Послуг більше ніж на 5 хвилин;

і) обрана Послуга шкідлива для Пацієнта та/або недоречна на погляд Виконавця-1 та/або Виконавця-2;

ї)в інших випадках за рішенням лікарів та/або Адміністрації Виконавця-1 та Виконавця-2.

4.2.9. У разі порушення Пацієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не виключно в разі невиконання рекомендацій Виконавця-1 та/або Виконавця-2 щодо підготовки до проведення діагностичного дослідження, порушення Правил внутрішнього розпорядку для пацієнтів, супроводжуючих осіб та відвідувачів у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2, відмови у наданні Згоди Пацієнта на обробку персональних даних, псуванні майна Виконавця-1 та/або Виконавця-2 та/або майна відвідувачів чи працівників Виконавця-1 та/або Виконавця-2 тощо, Виконавець-1 та/або Виконавець-2 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. При цьому кошти, сплачені Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта за Послуги, що фактично надані, поверненню не підлягають.

4.2.10. Виступати з ініціативою внесення змін і доповнень до цього Договору.

4.2.11. Для реалізації умов цього Договору залучати третіх осіб, сторонні організації, дотримуючись умов конфіденційності інформації та лікарської таємниці.

4.2.12. На власний розсуд проводити маркетингові та інші акційні заходи, умови проведення яких передбачають тимчасову можливість Пацієнта, Замовнику та/або Законному представнику Пацієнта замовити Послуги на більш вигідних умовах, ніж зазвичай.

4.2.13. Використовувати вказані Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону тощо) для направлення йому повідомлень щодо порядку надання Послуг, результатів їх надання, рекламної та іншої комерційної інформації.

4.2.14. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

4.3. Пацієнта, Замовник та/або Законний представник Пацієнта має право:

4.3.1. Отримувати від Виконавця-1 та/або Виконавця-2 в доступній формі достовірну і повну інформацію про Послуги, їх вартість, умови оплати та режим роботи Виконавця-1 та/або Виконавця-2, ознайомитися з чинною ліцензією на здійснення медичної діяльності Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

4.3.2. На основі чинного у Виконавця-1 та/або Виконавця-2 Прейскуранта визначати перелік Послуг, які він бажає отримати у межах цього Договору.

4.3.3. Отримати повну та достовірну інформацію щодо пропонованих Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 Послуг, порядку їх надання та можливих побічних реакцій.

4.3.4. Звернутися до Виконавця-1 та/або Виконавця-2 з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

4.3.5. Відмовитися від цього Договору в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3.6. На захист і не поширення відомостей, що становлять лікарську таємницю Пацієнта.

4.3.7. Обрати зручний для Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта спосіб оплати медичних Послуг з тих, що пропонуються Виконавцем.

4.3.8. Вибрати день і час отримання Послуг відповідно до графіка роботи Виконавця-1 та/або Виконавця-2 з урахуванням вільного часу Виконавця-. Та/або Виконавця-2.

4.4. Пацієнта, Замовник та/або Законний представник Пацієнта зобов’язаний:

4.4.1.В повному розмірі оплачувати Послуги Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

4.4.2. Дотримуватися узгоджених з Виконавцем термінів (часу) надання Послуг. В разі неможливості прибути в узгоджені з Виконавцем-1 та/або Виконавем-2 терміни (час) за отриманням Послуг, завчасно звернутися до Виконавця-1 та/або Виконавця-2 про зміну термінів (часу) або скасування надання Послуг.

4.4.3. Надати достовірну інформацію щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна для якісного надання Послуг, у тому числі про стан свого здоров’я, перенесені та успадковані хвороби, шкідливі звички, наявність алергічних реакцій або атипових реакцій на лікарські засоби, протипоказань або обмеження щодо тих або інших методів лікування та лікарських засобів, непереносимості окремих медичних препаратів, медичних і діагностичних маніпуляцій, свій фізичний та психоемоційний стан, які він має і які можуть вплинути на якість наданих Послуг. У випадку, якщо Законний представник діє в інтересах Пацієнта, Законний представник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта та про його стан здоров’я.

4.4.4. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм в місці надання Послуг відповідно до вимог та інструкцій Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

4.4.5. Надати в письмовому вигляді підписану Інформовану добровільну згоду Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, а також інші згоди чи документи у письмовій формі, які необхідні Виконавцю-1 та/або Виконавцю-2 для надання Послуг за цим Договором та які передбачені чинним законодавством України.

4.4.6. Належним чином виконувати умови Договору та інформувати про всі обставини, що перешкоджають такому виконанню.

4.4.7. Шанобливо ставитися до працівників Виконавця.

4.4.8. Дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до проведення досліджень, розміщених на Сайті та/або отриманих Пацієнтом при записі для отримання Послуги по телефону, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати досліджень.

4.4.9. Самостійно перевіряти ціни на Послуги у діючому Прейскуранті Виконавця-1 та Виконавця-2..

4.4.10. Перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та істотними умовами, а також ознайомитися із переліком та вартістю послуг, порядком їх надання та оплати вартості;

4.4.11. Укласти Договір на користь третьої особи лише після отримання попередньої згоди такої третьої особи. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 за будь-які наслідки, пов’язані із відсутністю необхідної згоди Пацієнта.

4.4.12. Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку для Пацієнтів, супроводжуючих осіб та відвідувачів у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 під час візиту та перебування у Діагностичних центрах.

4.4.13. У випадку отримання результатів досліджень (послуг) у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 Пацієнт повинен надати документ, що посвідчує особу. Якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Пацієнтом особа, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів досліджень Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу такого представника.

5. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Оплата здійснюється Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта в розмірі 100% від вартості Послуг, що надаються, виходячи з діючого Прейскуранта Виконавця-1 та/або Виконавця-2 та відповідно до діючих акційних/спеціальних пропозицій, до надання послуг або в день надання Послуг.

5.2. Перелік Послуг Виконавця-1 та/або Виконавця-2, їх ціна зазначені в діючому Прейскуранті, який може бути змінений Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 в односторонньому порядку без попередження Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта.

5.3. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України – гривні, в один із наступних способів за вибором Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта:

– оплата готівкою в касу за місцем надання Послуг;

– оплата рахунків Виконавця-1 та/або Виконавця-2 за безготівковим розрахунком;

– іншим способом, не забороненим чинним законодавством України.

5.4. Послуги оплачуються Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта в день надання Послуги – до надання Послуги або безпосередньо одразу після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

5.5. Надання Послуг за страховим полісом медичного страхування здійснюється з повною та/або частковою оплатою за рахунок відповідної страхової компанії за умови попереднього укладання Виконавцем-1 та Виконавцем-2 договору зі страховою компанією та відповідно до умов такого договору.

5.6. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

5.7. Умови та положення цього Публічного договору в частині оплати Послуг не поширюються на медичні послуги, що надаються Пацієнту за програмою медичних гарантій відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених з Національною службою охорони здоров’я України (у разі його укладення).

5.8. Умови щодо оплати Послуг не поширюються на випадки надання Пацієнтам Послуг, які оплачуються страховими компаніями відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Послуги за цим Договором можуть сплачуватись третьою особою на підставі окремих договорів (та/або рахунків), укладених між Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 та третьою особою.

5.9. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Послуги надаються в Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів, матеріалів.

6.2. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та/або у формі, визначеній Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг.

6.3. Послуги надаються у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 в дні та години прийому, встановлені Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2.

6.4. Запис на прийом проводиться попередньо, за день або кілька днів до бажаного візиту при особистому візиті до відповідного Діагностичного центру або по телефону або за допомогою функції «Замовлення дзвінка» шляхом заповнення відповідної електронної форми на Сайті.

6.5. Прийом без попереднього запису в день прийому можливий тільки за наявності вільних місць у розкладі для прийому..

6.6. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта може отримати попередню інформацію про перелік Послуг, їх вартість, порядок оплати та іншу потрібну йому інформацію у персоналу Діагностичного центру Виконавця-1 та/або Діагностичного центру Виконавця-2 та/або при особистому візиті та/або по телефону.

6.7. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта під час запису по телефону або безпосередньо у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 може обрати день та час прийому з наявних вільних місць у записі, про які йому повідомить адміністратор.

6.8. Напередодні прийому Виконавець-1 та/або Виконавець-2 здійснює попереднє повідомлення про прийом з метою підтвердження явки на прийом, оптимізацію запису на прийом, а також з метою попередження про зміни в розкладі прийому. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не несе відповідальності за відсутність можливості повідомити Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта про зміни в прийомі внаслідок невірно зазначеного номеру телефону, вимкненого телефону, а так само в разі, якщо Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта не відповів на дзвінок.

6.9. Відсутність підтвердження зі сторони Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта часу та дати відвідування Діагностичного центру Виконавця-1 та/або Діагностичного центру Виконавця-2 надає право Виконавцю-1 та/або Виконавцю-2 вільно розпорядитись робочим часом відповідного фахівця.

6.10. У разі, якщо Пацієнт не прийшов у призначений час і не попередив про це або запізнився більше, ніж на 5 хвилин, запис може бути скасовано.

6.11. Дату та час кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця-1 та/або Виконавця-2 у разі:

6.11.1. якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

6.11.2. виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуг Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2.

6.12. В разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин Виконавець-1 та/або Виконавця-2 попереджає про це Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта. При цьому за бажанням Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта запис можна перенести на інший зручний для нього час в залежності від завантаженості графіку прийому або Виконавець-1 та/або Виконавець-2 може запропонувати йому інший альтернативний варіант.

6.13. Послуги вважаються наданими Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 у момент, коли результати дослідження готові до видачі, і Пацієнту та/або Законному представнику Пацієнта надіслано повідомлення про їх готовність (за контактними даними, які Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта зазначили в Анкеті Пацієнта). На вимогу однієї зі Сторін може складатися Акт приймання-передачі наданих Послуг, який підписується Сторонами.

6.14. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта зобов’язаний підписати обидва примірники Акту приймання-передачі наданих Послуг або надати письмову обґрунтовану відмову від його підписання.

6.15. У випадку, якщо Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта не надав письмову обґрунтовану відмову від підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг, Послуга вважається наданою належним чином на відповідно належним чином прийнятою Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта.

6.16. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 зобов’язаний розглянути відмову Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта від підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів та в письмовій формі повідомляє Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта про результати її розгляду. В разі необґрунтованої відмови від підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг, Послуга вважається наданою належним чином на відповідно належним чином прийнятою Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта.

6.17. Результати дослідження у вигляді Висновку надаються Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 виключно на їх фірмових бланках з логотипом М24 в паперовому вигляді та/або електронному вигляді у форматі PDF та надсилаються на електрону адресу Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта. У разі надання Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта результатів досліджень третім особам Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта передає результати у такому вигляді, в якому отримав від Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

При надсиланні результатів досліджень на зазначену електронну адресу Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не несе відповідальності за збереження лікарської таємниці та за доставку результатів діагностики електронною поштою, оскільки доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів зазначеної поштової скриньки.

6.18. У разі необхідності подовження строків виконання дослідження Виконавець-1 та/або Виконавець-2 інформує про це Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта в телефонному режимі або надсилає відповідне повідомлення на електронну пошту.

6.19. Послуги вважаються отриманими Пацієнтом з моменту їх фактичного надання Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2, що підтверджується надісланими Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 результатами досліджень на вказану Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта електронну пошту Пацієнта або видані Пацієнту нарочно.

6.20. Особливості надання медичних послуг за договорами добровільного медичного страхування.

6.20.1. Пацієнт може бути направлений до Діагностичного центру Виконавця-1 та/або Діагностичного центру Виконавця-2 страховою компанією Пацієнта. Оплату таких медичних послуг повністю або частково здійснює відповідні страхова компанія відповідно до умов договір з Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2. Медичні послуги, що не входять до програми медичного добровільного страхування Пацієнта, Пацієнт оплачує власними коштами у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

6.20.2. Для того щоб скористатись Послугами за рахунок страхової компанії, Пацієнт перед початком надання Послуги зобов’язаний надати адміністратору Діагностичного центру Виконавця-1 та/або Діагностичного центру Виконавця-2 документ, що посвідчує особу Пацієнта, страховий поліс та/або інший документ згідно правил відповідної страхової компанії. У випадку, якщо вказані документи відсутні у Пацієнта та/або Пацієнт відмовляється їх надати, Послуги такому Пацієнту не надаються.

6.20.3. Медичні послуги за договорами добровільного медичного страхування з оплатою за рахунок відповідної страхової компанії надаються тільки за умови згоди Пацієнта на поширення його персональних даних та конфіденційної інформації про нього, у тому числі лікарської таємниці, відповідній страховій компанії та/або представнику такої страхової. Початок користування Пацієнтом медичними послугами Виконавця-1 та/або Виконавця-2 є фактом згоди Пацієнта на передачу його персональних даних та конфіденційної інформації про нього, у тому числі лікарської таємниці, відповідній страховій компанії та/або представнику такої страхової. У випадку незгоди з вказаною умовою стосовно передачі відповідній страховій компанії та/або представнику страхової персональних даних та конфіденційної інформації Пацієнта Послуги за договорами добровільного медичного страхування такому Пацієнту надаватись не можуть.

6.21. Персональний електронний кабінет Пацієнта.

6.21.1. Персональний електронний кабінет кожного Пацієнта розміщується на ресурсі https://cabinet.m24.ua

6.21.2. В Персональному електронному кабінеті Пацієнта відображаються результати досліджень відповідного Пацієнта за два роки з моменту надання медичної послуги.

6.21.3. Після оплати Послуги кожному Пацієнту та/або Законному представнику Пацієнта видається фіскальний чек, який містить унікальний код доступу для авторизації в Персональному кабінеті пацієнту.

6.21.4. Для входу та перегляду та/або завантаження відповідного дослідження Пацієнт переходить на ресурс https://cabinet.m24.ua та вводить унікальний код з фіскального чеку верифіковану адресу електронної пошти, номер телефону, які були надані Пацієнтом в Діагностичному центрі. Після чого Пацієнт може самостійно обрати необхідний результат дослідження, отриманий у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2.

7. ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТА ТА/АБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА ПАЦІЄНТА У ДІАГНОСТИЧНОМУ ЦЕНТРІ ВИКОНАВЦЯ-1 ТА/АБО ВИКОНАВЦЯ-2

7.1. Прийом Пацієнтів здійснюється за попереднім записом на встановлений час прибуття до відповідного Діагностичного центру.

7.2. Інформація про властивості та безпеку медичних послуг, що надаються в Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Виконавця-2, розташована в Пам’ятці до анкети Пацієнта. Детальна та обґрунтована інформація є доступною для ознайомлення для всіх відвідувачів та розміщена в Інформаційному Куточку та/або Інформаційному стенді та/або в Інформаційній Папці для Пацієнта.

7.3. На кожного Пацієнта заводиться медична документація, перелік і форми якої розроблені та затверджені адміністрацією відповідного закладу охорони здоров’я із урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.4. При оформлені документів Пацієнт або його Законний представник дає письмову згоду на проведення дослідження (МРТ, КТ або рентгенографію) та використання його персональних даних (з метою реалізації взаємовідносин у галузі охорони здоров’я).

7.5. Кожний Пацієнт зобов’язаний повідомити достовірну інформацію про стан свого здоров’я та свої персональні дані, в іншому випадку з відповідного Діагностичного центру знімається юридична відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта, виникнення позаштатних ситуацій, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень у діагностиці, лікуванні або зниження їх ефективності.

7.6. Відмова Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта від підтвердження особистим підписом своєї згоди на проведення дослідження (МРТ, КТ або рентгенографії), від підтвердження особистим підписом правдивості своїх персональних, особистих та медичних даних є підставою для відмови від подальшого надання медичних послуг.

7.7. Перед початком діагностичного процесу адміністратор (реєстратор) повинен погодити з Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта план обстеження, а також одержати його письмову згоду на запланований обсяг обстежень у вигляді особистого підпису Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта у відповідній документації (відповідно до окремого переліку).

7.8. Для обстеження Пацієнтів використовуються препарати і матеріали, що забезпечуються централізовано відповідним Діагностичним центром. У виключних випадках використовуються матеріали та препарати Пацієнта або третьої сторони за окремою письмовою згодою.

7.9. Після оформлення Пацієнт отримує індивідуальну «Квитанцію на отримання медичої інформації у діагностичному центрі», на підставі якої можнаотримати результати обстеження в Діагностичному центрі, в якому були надані Послуги.

7.10. У випадку необхідності супроводження Пацієнта до блоку МРТ, КТ або рентгенографії, супроводжуючі мають ознайомитись, власноруч оформити та підписати «Загальний інструктаж з техніки безпеки в процедурній МРТ, КТ або рентгенографії для супроводжуючих осіб пацієнта». Без особистого підпису даного документа супроводжуючі не допускаються до блоку МРТ, КТ або рентгенографії. Відмова супроводжуючих від оформлення даного документу є підставою для відмови від подальшого надання медичних послуг для Пацієнта.

7.11. МРТ, КТ або рентгенографічне обстеження Пацієнтів у важкому соматичному стані без порушення свідомості проводиться виключно за попереднім узгодженням з адміністрацією чи медичним директором та штатним анестезіологом відповідного Діагностичного центру, запис таких Пацієнтів проводиться на спеціально визначений адміністрацією час (підтверджена наявність всіх необхідних спеціалістів).

7.12. МРТ, КТ або рентгенографічне обстеження Пацієнтів з порушеннями свідомості не проводиться.

7.13. Співробітники відповідного Діагностичного центру мають право відмовити у МРТ, КТ або рентгенографічному дослідженні в зв’язку з тим, що проведення даного обстеження може загрожувати життю Пацієнта.

7.14. При дослідженні дітей та підлітків, хтось із батьків повинен бути присутнім поруч під час всієї процедури, включаючи сканування.

7.15. Планова тривалість перебування пацієнтів у Діагностичному центрі залежить від кількості та різновиду Послуг та повідомляється Пацієнту/Законному представнику Пацієнта при запису. 7.16. Враховуючи, що відповідний Діагностичний центр є медичним закладом, не можливо врахувати всі фактори (важкий стан Пацієнта, індивідуальна складність технічного виконання дослідження у Пацієнта, технічні складності, відключення електроенергії, інше), які можуть вплинути на тривалість процедури дослідження та можливість її проведення взагалі. Це може призвести до загальної затримки прийому Пацієнтів. В таких випадках після інформування співробітниками відповідного Діагностичного центру про причину та тривалість затримки (в окремих технічних випадках назвати час затримки точно не можливо), Пацієнт може прийняти рішення про очікування, перенесення дослідження на інший час або відмову від дослідження.

7.17. Строки готовності результатів досліджень повідомляються Пацієнту/Законному представнику Пацієнта при запису, у Діагностичному центрі. У складних випадках, при необхідності проведення консиліуму лікарів, висновок лікаря-рентгенолога може видаватись через декілька днів.

7.18. Пацієнт може обрати зручний для нього спосіб отримання результатів, ознайомившись з умовами та деталями на Сайті та/або у Діагностичному центрі Виконавця-1 та Виконавця-2.

7.19. Якщо, у Пацієнта є протипоказання до проведення МРТ, КТ або рентгенографії, дослідження не проводиться. Якщо під час проведення МРТ, КТ або рентгенографії самопочуття Пацієнта не дозволяє продовжувати обстеження, дослідження припиняється.

7.20. У випадках, коли Пацієнт не виконує інструкцій, медичних приписів і рекомендацій медичного персоналу, порушує встановлений режим підготовки до обстеження, порядок проходження діагностичних процедур, порушує дисципліну, Правил внутрішнього розпорядку для Пацієнтів, супроводжуючих осіб та відвідувачів відповідного Діагностичного центру, тощо – це фіксується письмово і відповідний Діагностичний центр має право відмовити у проведенні дослідження.

7.21. Пацієнт може в будь-який момент відмовитися від проведення МРТ, КТ або рентген обстеження до його початку, про що він зобов’язаний повідомити персонал відповідного Діагностичного центру.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

8.1. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта погоджується на передачу Виконавцю-1 та/або Виконавцю-2 персональних даних Пацієнта (відповідно до умов цього Договору шляхом проставлення відмітки в полі «Я даю згоду на обробку персональних даних» та/або підтвердження надання ним письмової згоди шляхом підписання документів у Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 перед надання Послуг).

8.2. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта підтверджує надання Виконавцю-1 та/або Виконавцю-2 згоди на обробку персональних даних Пацієнта відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України.

8.3. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта підтверджує, що проінформований про те, що Власником бази даних, в якій зберігаються персональні дані Пацієнта, є ТОВ «ДЦ «МЕДЕКС» та/або ТОВ «МЕДИСТАР».

8.4. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх оброблення. Працівники Виконавця-1 та/або Виконавця-2 здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм стали відомі та/або були довірені у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

9.2. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта несе відповідальність за достовірність наданої інформації щодо здоров’я Пацієнта, виконання інструкцій, приписів та/або рекомендацій лікуючого лікаря та/або персоналу Виконавця-1 та/або Виконавця-2, своєчасну оплату отриманих від Послуг.

9.3. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 несе відповідальність за якість та безпеку наданих Пацієнту Послуг.

9.4. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта у наступних випадках:

9.4.1. невиконання Пацієнтом приписів, рекомендацій та/або призначень лікуючого лікаря;

9.4.2. неповідомлення Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

9.4.3. виникнення алергічної реакції або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

9.4.4. розвитку захворювань та/або патологій, що не пов’язані з наданням Послуг за цим Договором.

9.4.5. порушення Правил внутрішнього розпорядку для Пацієнтів, супроводжуючих осіб та відвідувачів відповідного Діагностичного центру.

9.4.6. невиконання Пацієнтом приписів, рекомендацій та/або призначень персоналу Виконавця-1 та/або Виконавця-2;

9.4.7. в разі невиконання рекомендацій Виконавця-1 та/або Виконавця-2 щодо підготовки до проведення діагностичного дослідження.

9.5. Не являється показником неналежної якості наданих Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 Послуг:

9.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключати, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до Послуг даного виду;

9.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакцій організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікарем;

9.5.3. ускладнень, що настали після надання Послуг у випадку грубого порушення/недотримання Пацієнтом рекомендацій, наданих лікарем та/або персоналом Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

9.6. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Пацієнта діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Пацієнта.

9.7. Пацієнт зобов’язаний відшкодувати Виконавцю-1 та/або Виконавцю-2 матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням його майна, в повному обсязі. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує значних витрат, Пацієнт зобов’язується виплатити Виконавцю-1 та/або Виконавцю-2 повну вартість майна, згідно його актуальної вартості на ринку України на дату сплати.

9.8. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта під час використання Сайту, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця-1 та/або Виконавця-2 та не могли бути попереджені чи усунені (зокрема, внаслідок хакерських атак, викрадення інформаційних даних Сайту, розміщення конфіденційної інформації Пацієнта на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

9.9. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не несе відповідальність за невідповідність результатів будь-яких наданих Послуг невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта, а також не приймає до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних мотиваційних критеріях. В разі невмотивованих тверджень що носять характер наклепу, прямих образ на адресу Виконавця-1 та/або Виконавця-2, в тому числі в претензії, позові, інших документах, поданих Пацієнтом та/або Представником Пацієнта, Виконавець-1 та/або Виконавець-2 має право на захист своїх честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків з використанням в тому числі вищевказаних документів як доказової бази у суді.

9.10. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта несе відповідальність:

– за правдивість і повноту наданої інформації, що запитується Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2 у зв’язку із виконанням ним своїх обов’язків за цим Договором;

– за своєчасність повідомлення працівникам Виконавця-1 та/або Виконавця-2 про всі, в тому числі нові обставини, що можуть впливати на бажаний результат наданої Послуги (наявність захворювань, вживання лікарських засобів, наявність шкідливих звичок тощо).

9.11. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не несе відповідальності у випадку отримання третіми особами будь-якої інформації про Пацієнта шляхом отримання ними доступу до вказаної Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта адреси електронної пошти та номеру телефону. У випадку настання будь-яких змін у даних Пацієнта (в тому числі адреси електронної пошти та номеру телефону) Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта зобов’язується негайно письмово повідомити про це Виконавця-1 та/або Виконавця-2, а у випадку неповідомлення несе ризики настання всіх пов’язаних з цим негативних наслідків.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Сторони визнають, що інформація, яка отримана під час виконання цього Договору та безпосереднього надання Послуг за цим Договором, в тому числі, але не виключно інформація про факт звернення Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта до Виконавця-1 та/або Виконавця-2 з метою отримання Послуг, перелік обраних Послуг, інформація, яка отримана за результатами надання Послуг, а також будь-яка інша інформація, розголошення якої обмежується чинним законодавством України, є конфіденційною інформацією за цим Договором.

10.2. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 зобов’язується дотримувати сувору конфіденційність відносно усієї інформації, отриманої від Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта, і вживати всіх можливих заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації.

10.3. Передача третім особам в інтересах обстеження і лікування Пацієнта відомостей, що становлять

конфіденційну інформацію Пацієнта, здійснюється за письмовим запитом закладів охорони здоров’я, правоохоронних органів та інших уповноважених державних організацій, страхових компаній відповідно до чинних законодавчих актів України та даного Договору.

10.4. Положення цього Договору стосовно конфіденційності діють безстроково.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) – надзвичайних та невідворотних обставин, які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін та об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору.

11.2. Сторони вирішили до форс-мажорних обставин віднести обставини, визначені такими Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» та додатково наступні обставини: технологічні фактори (відсутність електроенергії, перебої в постачанні води, пошкодження обладнання або устаткування тощо), тимчасову непрацездатність лікаря та/або іншого медичного персоналу Виконавця в разі, якщо такі обставини виключають можливість надавати Послуги Пацієнту; захворювання Пацієнта, яке об’єктивно перешкоджає йому виконати свої зобов’язання за Договором або є несумісним із замовленими Послугами.

11.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за Договором, зобов’язана невідкладно (з урахуванням можливостей технічних засобів зв’язку та характеру існуючих перешкод), але не пізніше п’яти календарних днів з моменту настання та припинення форс-мажорних обставин, повідомити іншу Сторону (будь-яким можливим способом) про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором, а також за необхідності документально підтвердити факт настання форс-мажорних обставин. Несвоєчасне попередження про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини у майбутньому.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

12.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє безстроково.

13.РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

13.2. У випадку, якщо Пацієнт незадоволений якістю наданих йому Послуг та/або рівнем сервісу обслуговування та/або вважає, що його права як Пацієнта та споживача були порушені, він має право звернутись із заявою або скаргою до медичного директора Виконавця-1 та/або медичного директора Виконавця-2.

13.3. Письмово оформлені заяви та скарги розглядаються відповідно до строків, визначених чинним законодавством України, із надісланням заявнику відповіді поштою. Усні заяви та скарги розглядаються на особистому прийомі у медичного директора відповідно до графіку особистого прийому громадян.

13.4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються відповідно до законодавства України.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір є публічною офертою. Підтвердженням укладення цього Договору є здійснення Акцепту та підтверджуючих дій Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта безпосереднє надання Послуги Пацієнту..

14.2. Даний Договір діє з моменту здійснення його Акцепту Пацієнтом та/або Законним представником Пацієнта та діє безстроково.

14.3. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів, Замовників та/або Представників Пацієнта шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті.

14.4. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 самостійно визначає умови Договору. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті. У разі незгоди зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Пацієнтом, Замовником та/або Законним представником Пацієнта Договору у вказаний строк та повторне звернення до Виконавця-1 та/або Виконавця-2 для надання Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Пацієнта, Замовника та/або Законного представника Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору.

14.5. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті та набувають чинності з моменту такої публікації.

14.6. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта усно або письмово звернувшись за отриманням Послуг приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

14.7. Всі строки надання Послуг протягом дії Договору є приблизними та можуть змінюватись в залежності від стану здоров’я Пацієнта та/або інших суб’єктивних або об’єктивних обставин.

14.8. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, розміщена на Сайті носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватись як медична документація, та як вказівка до лікування.

14.9. Визнання будь-якого положення та/або пункту цього Договору не дійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

14.10. Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не несе відповідальності за функціонування мережі Інтернет та відсутність можливості у фізичної особи (в тому числі, що став Пацієнтом) ознайомитися з інформацією щодо даної оферти.

14.11. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщеннях Виконавця-1 та/або Виконавця-2 Пацієнтам та/або Законним представникам Пацієнта забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця-1 та/або Виконавця-2.

14.12. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

14.11. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта, приєднуючись до цього Договору, надає свою згоду на здійснення аудіо-, відеоспостереження, що ведеться в Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 з метою підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення режиму безпеки працівників та пацієнтів, а також для об’єктивної фіксації подій.

14.11.1. Про проведення відеоконтролю Пацієнти та/або Законні представники Пацієнтів сповіщаються написами та/або знаками встановленого типу на видних місцях.

14.11.2. Пацієнт, Замовник та/або Законний представник Пацієнта, приєднуючись до цього Договору, усвідомлює та погоджується, дані, отримані внаслідок проведення фото-, аудіо-, відео фіксації можуть використовуватись як самим Виконавцем-1 та/або Виконавцем-2, так і компетентними державними органами, у тому числі судами (як докази), правоохоронними органами), працівниками Виконавця-1 та/або Виконавця-2, свідками правопорушень, потерпілими від правопорушень (на виконання їхніх вимог), страхування (виключно для врегулювання страхових вимог), адвокатів та інших органів .

14.11.3. У разі незгоди Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта з проведенням аудіо-, відеоконтролю в Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2 такий Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта повинен Договір не акцептувати (не укладати) та негайно покинути Діагностичний центр. В іншому випадку Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта вважається таким, що надав безумовну згоду на проведення аудіо-, відеоконтролю під час його перебування в Діагностичному центрі Виконавця-1 та/або Діагностичному центрі Виконавця-2.

14.12. Медична документація є власністю Виконавця-1 та/або Виконавця-2 .

14.13. Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта проінформований, що Виконавець-1 та/або Виконавець-2 не приймає участі в реалізації програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги.

14.14. Приєднуючись до цього Договору, Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта підтверджує, що ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

Зворотній зв'язок

Тут ви можете залишити свій відгук (побажання, зауваження). Будемо вдячні за розгорнуту відповідь (де це доречно),  а також якщо Ви залишите свої контакти,  щоб ми могли зв'язатися з Вами при необхідності

Заповніть форму

І ми передзвонимо Вам

Запис на МРТ Запис на КТ Запис на Рентген Замовити дзвінок +380443923393